Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng năm, 2015

Bay trong đêm pháo hoa

Nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn gần với nhạc rock

Lan man ở cửa ga

Nhãn

Hiển thị thêm

Lưu trữ

Hiển thị thêm