Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2009

"Phai bạc áo hào hoa"

"Người mà anh yêu quý vô cùng"

Sách du hành “đọc chậm”

Giết người như loài bướm đong đưa

Facebook: Bạn đang nghĩ gì?

Hoạt hình Nhật

Phản-vô-cảm

Nhãn

Hiển thị thêm

Lưu trữ

Hiển thị thêm