Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2009

Thả rau muống bè

Về Kundera

Giờ thì họ đã lớn

Hai bên đường phố cũ lên đèn

Chó cắn áo rách

"Cứ hộc lên"

Hậu Đình Hoa và Vũ Như Tô

Bụi đai đen

One day when we were young

Nhãn

Hiển thị thêm

Lưu trữ

Hiển thị thêm