Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

Triết học ra sân

Cái này vui. Siêu dự bị Karl Marx khởi động rồi mà chẳng thấy vào đá là thế nào :-)Đăng nhận xét

Nắng thì nắng cũng vừa vừa thôi chứ